بسم الله خان محمدی از قوای مسلح افغانستان کنار زده شد  چاپ
تاریخ : شنبه 5 تیر‌ماه سال 1389

اخیرا فهرست برخی وزرای باقی مانده کابینه رئیس جمهور کرزی به پارلمان افغانستان از طریق رسانه ها باز تاب یافت. در لست که از طرف کاخ ریاست جمهوری به پارلمان افغانستان سپرده شده استُ نام بسم الله خان محمدی لوی درستیز قوای مسلح به عنوان وزیر داخله بچشم می خورد. بسم الله خان محمدی یکی از سنگردارانی است که درکنار فرمانده مسعود علیه تجاوز سرخ و یورش سیاه به حریم افغانستان قاطعانه به نبرد پرداخته است. 

وجود محمدی در قوای مسلح افغانستان به عنوان یکی از چرک های که درچند دهه اخیر درس آزادگی را در مکتب مسعود فراگرفت ودر هیچ نبرد ابرو خم نکرد یک ضرورت بود تا نقطه عطف باشد میان مقاومت گران دیروز و اردوی نو پای امروز تا در سروسامان دادن اردوی ملی نقش بسزای داشته باشد. اما حضور وی در قوای مسلح افغانستان مایه نگرانی حلقه ای تبارگرای اطراف رئیس جمهور کرزی و آی اس آی پاکستان بود. آی اس آی پاکستان از سایه افراد که در مکتب مسعود درس آزادگی فراگرفته اند نگران است چه رسد به آنکه دست پروردگان او درسمت های کلان دولتی برای این نظام سیاست گذاری کنند؟ 

اخیرا در یک اقدام عجولانه امرالله صالح مهره دیگری که در امنیت ملی افغانستان ایفای وظیفه می نمود برکنار شد. که مایه نگرانی حلقات روشنفکری و مردم افغانستان قرار گرفت، چون پاکستانی ها پیوسته خواستار کنار زند آقای صالح از امنیت افغانستان بودند، چون او توانسته بود تا ماهیت پاکستان را با دلایل ومدارک که در اختیار داشت به جهانیان بشناساند که پاکستان یگانه منبع الهام وتمویل وتجهیز تروریزم است وبهیچ صورت نمی خواهد تا درافغانستان ثبات تامین شود مگر اینکه یک نظام مزدور برای پاکستان درافغانستان شکل بگیرد.  

باور من این است که درواقع بسم الله محمدی از سمت لوی دریستز قوای مسلح کنار زده شد تا آی اس آی پاکستان از جهت قوای مسلح نیز فارغ البال باشند، وشخصیتی دران حضور نداشته باشد که با طینت تجاوز سیاه آشناست، پشنهادی آقای احمدی به عنوان وزیر داخله درواقع نقطه پایان گذاشتن به حضور نیروهای موثر جهاد ومقاومت در اردوی ملی افغانستان خواهد بود. 

گفته میشود وکیل الدوله ها درپارلمان افغانستان کم نسیتند، ممکن است، آقای محمدی رای لازم برای احراز سمت وزارت داخله نیاورد که درین صورت چون اسمعیل خان باید کنار برود ویا با ابقایش درنظام مدیون سلطان کرزی باشد، در صورت رای آوردن بستر بدنام سازی آقای احمدی گسترده خواهد شد تا با ایجاد شرایط لازم از سمتش سبک دوش ویا مثل آقای اتمر کنار زده شود. 

به نظر می رسد برنامه تصفیه ای صفوف قوای مسلح ودستگاه های امنیتی از وجود مهره های کلیدی جهاد ومقاومت به سرعت به نقطه پایانی خود می رسد، تا شاید درازای آن در پای سند مشروعیت نظام حاکم آی اس آی پاکستان مهر بزند!!!!!!!