پیام خلیل رومان  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 23 تیر‌ماه سال 1389

پیام خلیل رومان

نامزد مستقل در انتخابات ولسی جرگه

 

 

هم وطنان گرامی، برادران و خواهران!

خواننده گان محترم!

با تقدیم احترام و تمنای صحت و موفقیت شما از بارگاه ایزد متعال، مطالب ذیل به عرض رسانیده می شود:

این جانب خلیل رومان، تصمیم گرفتم خود را به حیث نمایندۀ شهر کابل در انتخابات ولسی جرگه نامزد کنم. هدف من، فعالیت مثمر در بهبودی مسایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از راه قانون گذاری، نظارت بر عمل کرد نهاد های دولت و نماینده گی شایسته از مردم می باشد...

 به منظور نیل به اهداف فوق، در نظر دارم به کمک تیم های دایماً فعال تخصصی و داوطلب هم وطنان، قوانینی را در ساحه های مختلف پیشنهاد کنم که هر یک در ارتقا و اعتلای سطح زنده گی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم نقش مهمی داشته باشد. هم چنان در ولسی جرگه، وظیفه مهم مردم سالاری واقعی و حاکمیت قانون را با طرح های که ریشه در ارزیابی های مردمی داشته باشد، ارائه می نمایم. آرزو دارم با عضویت در شورای ملی، زمینۀ فعالیت متحدانه با سایر نماینده گان شهرکابل و سایر ولایات مساعد شود؛ تهداب چنان کار های علمی وعملی گذاشته شود که با ایجاد شهر نمونه از نظر اداره، فرهنگ، مدیریت و اخلاق مدنی، منبع الهام و قابل تعمیم باشد.

می خواهم مردم شهرکابل که در همه مد و جزر های سیاسی- اداری در حاشیه قرار داده شده اند، بابیداری و آینده نگری بیشتر وبهتر، نقش وطن دوستانۀ شانرا به مثابۀ باشنده گان قلب این سرزمین بلاکشیده به عهده بگیرند. موقف من درپارلمان، از خاستگاه علم گرایی، خرد ورزی، تعقل وشایسته پروری خواهد بود. آرزوهایی که به پارلمان افغانستان منتقل خواهم کرد، از اندیشه های جمعی نخبه گان کشور، مخصوصاً خواهران و برادران، پیران و جوانان سرچشمه می گیرد. برای مشارکت هر بخش اجتماعی شهرکابل و ولایات برنامه های مهم طرح کرده ام که جزئیات آن انشاءالله در آیندۀ نزدیک روشن خواهد شد. مرکز ثقل این طرح ها افکار جوانان و اندیشه ورزان داوطلب کشور خواهد؛ زیرا به تفکر وعمل جمعی باور دارم.

 

روشن فکران، خواهران و برادران!

کامیابی و موفقیت من در کارزار انتخاباتی و نیل به دست آورد های ملی- مردمی به مساعدت و هم کاری شما ارتباط دارد. اگر می خواهید برنامۀ شهر کابل زیبا، بافرهنگ، کامیاب ونمونه تحقق یابد؛ اگر می خواهید کابل شایسته گی، درایت و کفایت خود را اثبات کند و به نمایش بگذارد؛ اگر می خواهید کابل مرکز تحول مثبت و سازنده باشد؛ اگر می خواهید جوانان و باشنده گان کابل حرکت مردمی را در همه بخش های حیات ملی آغاز کنند و سر انجام مهد شکوه و جلال بیشتر تاریخ مان باشد، به کارزار انتخاباتی من مشارکت کنید. می خواهم همه باهم شانه به شانه وخانه به خانه حرکت وسیع اجتماعی را برای سازنده گی آغاز کنیم و به پایان برسانیم. این برنامۀ خود شماست، به کمک و اشتراک شما و فرزندان توانای تان عملی خواهد شد.

 

با توجه به نیات نیک و اقدامات وطندوستانۀ  شما در کار های اجتماعی، روشن گری و مساعدت هایی که با دست ودل باز برای ترقی و اعتلای وطن انجام می دهید، کمیتۀ تدارک برنامه و تبلیغات نامزدی من، به اطلاع می رساند که پیش برد کارهای تبلیعاتی و تدارکاتی نامزدی من در ولسی جرگه به کمک های بی دریغ و سهم گیری فعال تان نیازمند است. با ابراز این تصمیم خیر اندیشنانه، به شما هم وطن، هم درد، هم راه، هم فکر و هم کار مراجعه می کنیم که این نیت شریف را یاری برسانید. مساعدت های مالی و هم کاری شما در جمع آوری اعانه و رای از سایر هم وطنان، من و هم کارانم را یاری می رساند تا در کارزار انتخاباتی موفق تر حضور پیدا کنیم. در حالی که از مساعدت شما قبلاً و قلباً ابراز امتنان می کنیم وعده می دهیم که هر افغانی و هر رای آگاه شما نخل بیداری، روشن گری، خرد گرایی و سازنده گی را سیراب کند. قصد و ارادۀ قاطع ماست که به مثابۀ هم وطن مسوول، نقش خود را در رفاه، ترقی وطن و قانون گذاری در عرصه های مختلف حیات ملی یک جا با شما و با همکاری شما ادا خواهیم کرد. واقعیت این است که شایسته گان، مستمندانند و مستمندان متقیانند؛ شایسته گان نیازمند همکاری و کمک هموطنان اند تا شایستگی شانرا از قوه به فعل در آورند. پس بیائید،

 

همه باهم، شانه به شانه و خانه به خانه!

گل بر افشانیم..... و طرح نو دراندازیم

 

ومن الله توفیق

خلیل رومان

نامزد مستقل

شهر کابل به ولسی جرگه

  

حساب بانکی برای اعانه ها

کابل بانک: 1010109002229      

ایمیل: khroman2003@yahoo.com

ویب لاگ: khalil-roman.blogfa.com  

تیلیفون:0798215331

حساب بانکی برای اعانه ها

کابل بانک: 1010109002229      

ایمیل: khroman2003@yahoo.com

ویب لاگ: khalil-roman.blogfa.com  

تیلیفون:0798215331